شعر سالاد برفی

سالاد برفی 

خوشحال و خندان هر برگ کاهو مشغول بازی در آب لیمو هر تکه گوجه گلبرگ یک گل خوشرنگ و قرمز اما ول و شل این ریزه میزه خرده هویج است چون رنده خورده یک خرده گیج است این ها چه هستند؟ سالاد مامان سس های برفی باریده بر آن «شیلان صلاح» ***