قصه کی از همه قویتره؟

کی از همه قویتره؟ 

یک روز صبح موش موشک از مادرش پرسید: مادر کی از همه قویتره؟ مادرش خندید و گفت: هر کس به اندازه خودش قویه. موش موشک فکر کرد که مادرش شوخی می کند، با خودش گفت: امروز می روم جنگل و یک دوست قوی پیدا می کنم. موشی از خونه بیرون اومد و رفت و رفت… ادامه مطلب »