قصه گرگ و پوستین دوزی؟

گرگ و پوستین دوزی؟ 

گرگی نزد شیری رفت و گفت: چرا نشسته ای که خرس تصمیم گرفته حاکم جنگل شود و دیر یا زود به سراغت خواهد آمد و تو را از پای در خواهد آورد. من آمده ام تا به تو بگویم هوشیار و آگاه باشی. شیر از حرفهای گرگ عصبانی شد و منتظر فرصتی بود تا خرس… ادامه مطلب »