کنترل عصبانیت در کودکان

کنترل پرخاشگری های کودک 

بسیار دیده می شود که خانواده ها از خشونت و پرخاشگری فرزندان خود شکایت دارند. آنها تمایل دارند که علت این رفتارها را بدانند و راه های پیشگیری اصلاح رفتار را در این زمینه به کار گیرند. رفتارهای خشونت آمیز در سنین پایین می تواند موجب به وجود آمدن مشکلات بزرگی در آینده کودک بشود.… ادامه مطلب »