اخمو بودن

خنده بر هر درد بی درمان دواست 

گشاده رویی، شوخ طبعی و خندیدن از عادت هایی است که می تواند به شدت بر زندگی شما تاثیر بگذارد. در حالی که مشغله و گرفتاری های زندگی شهری 24 ساعته از در و دیوار می ریزد، تحقیقات نشان داده است که خنده باعث کاهش هورمون های استرس در بدن می شود و عکس العمل… ادامه مطلب »