از دست دادن عزیزان

کنار آمدن با اندوه فقدان عزیزان 

از دست دادن عزیزان یکى از پر استرس ترین وقایع زندگى هر فرد محسوب مى شود. در واقع آنچه بیشتر ما را اذیت مى کند، کنار آمدن با تنهایى و تغییرى است که پس از فوت اشخاص نزدیک رخ مى دهد. هر فردى به شیوه خود با پدیده «فقدان» عزیزان و «اندوه» حاصل از آن… ادامه مطلب »