انتخاب رنگ

چه رنگ لباسی انتخاب کنیم؟ 

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که دوستتان را دیده باشید که پیراهنی صورتی به تن کرده و توسط اطرافیان مورد تحسین، تمجید و توجه فراوان قرار گرفته باشد. شما نیز به تبع او تصمیم گرفتید که پیراهنی به همان رنگ تهیه کرده و بر تن کنید. اما بعد از این کار مورد تمسخر… ادامه مطلب »