انتخاب کیف مناسب

چگونه کیف مناسب انتخاب کنیم؟ 

اگر شما کیفی می خواهید که باید هر روز از آن استفاده کنید و با همه لباس های رنگارنگ هماهنگ شود، بهترین کار، انتخاب یک کیف با رنگ خنثی است. همچنین اگر شما لباس های چندرنگ می پوشید، باید یک کیف تک رنگ خنثی انتخاب کنید. اگر قدبلند هستید، اندازه کیف چندان مهم نیست و… ادامه مطلب »