انواع رئیس

ارتباط در محل کار یک هنر است 

امروزه هر قدر که دانش اجتماعی بشر پیش می رود بیشتر مشخص می شود که انسان منزوی، تنها و بدون ارتباط با دیگران، در معرض بسیاری از آسیب های اجتماعی قرار دارد. ما انسان ها با آموختن نحوه درست برقراری ارتباط می توانیم کاری کنیم که دیگران هماهنگ با آرزوهای ما فکر و عمل کنند… ادامه مطلب »