بازی نشست و برخاست

نشست و برخاست 

هدف بازی: مهارت های حفظ تعادل سن بازیکنان: 6 تا 11 سال تعداد بازیکنان: 2 نفر به بالا شروع بازی: همه کودکان به صورت چهار زانو و دست به سینه روی زمین می نشینند. هدف بازی این است که ببینیم چند نفر از کودکان می توانند بدون جدا کردن دست از سینه سرپا بایستند. هنگامی… ادامه مطلب »