بیماری نگرانی

عادت نگرانی را ترک کنید 

من پیرمرد هستم و دردسرهای زیادی را دیده ام، اما بیشترشان هیچ وقت پیش نیامد. مارک تواین نگرانی چیست؟ نگرانی، احساس دغدغه شدید است. نگرانی بیم از ناشناخته هاست؛ نگرانی از اینکه بدترین چیز رخ خواهد داد. ممکن است بیش از اندازه نگران رخدادهای آینده شویم. چه بسا مکررا با خودمان حرف های منفی بزنیم… ادامه مطلب »