تجاوز جنسی

برای قربانیان تجاوز جنسی چه کنیم؟ 

تجاوز و سوء استفاده جنسی از تجربه های به شدت آسیب زایی است که می تواند زندگی فرد را در منزل، محل کار و مدرسه به شدت مختل کند و تاثیرهای منفی روی روابط بین فردی با دوستان، اعضای خانواده، همکاران و در صورت تاهل، روابط جنسی و عاطفی با همسر داشته باشد. با دکتر… ادامه مطلب »