ترس از شکست

زمین می خورم اما بلند می شوم 

آیا شما از شکست می ترسید؟ بارها در زندگی برایمان پیش آمده است که آنچه دلمان می خواهد اتفاق نیفتاده است، به عبارتی روزگار بر وفق مرادمان نبوده است. در این گونه موقعیت ها چه واکنش هایی نشان داده ایم؟ هر اتفاقی که در زندگیمان می افتد، نتیجه مجموعه فعالیت هاست که می تواند آشکار… ادامه مطلب »