دست به دست کردن توپ از سمت چپ يا راست

دست به دست کردن توپ از سمت چپ یا راست 

شروع بازی: برای بازی دست به دست کردن توپ از سمت چپ یا راست، دو گروه در صف می ایستند و به صورت رقابتی از اولین نفر از سمت چپ یا از سمت راست، توپ را به نفر پشتی و همینطور به ته صف می رسانند. در این رقابت تیمی هر کس توپ را زودتر… ادامه مطلب »