دوستان خیالی کودکان

دوستان خیالی کودکان 

شاید شما هم دیده باشید گاهی بچه ها با کسی حرف می زنند، بازی می کنند، همراه او غذا می خورند و اسباب  بازی هایشان را با هم شریک می شوند اما این دوست دیده نمی شود، حرف نمی زند، حرکت نمی کند و فقط در ذهن و خیال کودک همراه اوست. پدر و مادر… ادامه مطلب »