شعر دوباره آمد از راه

دوباره آمد از راه 

دوباره آمد از راه بهار سبز و زیبا جوانه زد درختان در ده کوچک ما درخت پیر ما هم لباس تازه پوشید میان باغ و صحرا گلهای تازه رویید یک گل وحشی اینجاست یک گل وحشی آنجاست بهار در ده ما رنگ به رنگ و زیباست قل قل آب چشمه کرده پر آسمان را پر… ادامه مطلب »