شعر رودخانه

رودخانه 

من رودخانه ای پر آبم زیبا و جاری و روانم گاهی جوشان و خروشانم گاهی آرام و بی صدایم هنگام بارش باران من پـُر آب ِ پـُر آبم گاهی دلیل سیلابم گاهی خشک و بی آبم از چشمه ای در کوه سرچشمه می گیرم اما این را بدان دریاست پایانم ***