شعر سلام به جنگل سبز

سلام به جنگل سبز 

سلام به جنگل سبز به آسمان آبی به غنچه های خندان به روز آفتابی سلام به هر ستاره به ابر پاره پاره به دانه ای که از خاک درآمده، دوباره سلام به هر دل پاک به هر دل پـُر امید سلام به آن شب تار که عاقبت شد سفید سلام به دشت و دریا سلام… ادامه مطلب »