شعر پاشو، پاشو، خورشیدو نگاه کن

پاشو، پاشو، خورشیدو نگاه کن 

پاشو، پاشو، خورشیدو نگاه کن پاشو، پاشو، آفتابو صدا کن پاشو، پاشو، لباستو بپوش پاشو، پاشو، آماده شو بکوش حرف منو گوش کن خوابو فراموش کن زنده کن با ورزش دل و جان ای کودک زیبا زودتر پاشو از جا نیرو بخشد ورزش به انسان ***