شعر پروانه قشنگ

پروانه قشنگ 

امروز روی یخچال پروانه قشنگی ست با این که بال دارد پرواز را بلد نیست چسبیده روی یخچال آهن رباست پایش در فکر باغ هم نیست در فکر غنچه هایش پرهای رنگی او خیلی ظریف و شیک است اما چه حیف! چون که جنسش پلاستیک است ***