شعر چتر من

چتر من 

وقتی که باران میاد باران نم نم میاد چترم و باز می شوم یک سرپناه می شوم تا که یک وقت خیس نشی اسیر باران بشی اگه یک وقت خیس بشی مریض می شی تو خونه موندگار می شی پس وقتی باران میاد باران نم نم میاد هیچ وقت فراموش نشه من را بردار همیشه… ادامه مطلب »