شعر کرم سبز

کرم سبز 

یک کرم کوچک و ناز می رفت این ور آن ور مثل مداد سبزم کوتاه بود و لاغر بر روی پوستش بود یک عالمه خط و خال من با نگاهم او را کردم یواش، دنبال از شاخه ی درختی آرام رفت بالا تا برگ ترد و تازه پیدا کند در آن جا یکدفعه دیدم آمد… ادامه مطلب »