شعر کودکان کتابخوان

کودکان کتابخوان 

ما کودکانیم شیرین زبانیم تنها و با هم کتاب می خوانیم ما در دبستان شادیم و خندان چون گل که دارد جا در گلستان گفتار ما خوب هر کار ما خوب با هر کسی هست رفتار ما خوب «عباس یمینی شریف» ***