شعر گریه گل

گریه گل 

دیدم گلی را در باغ زیبا گفتم بچینم از بین گل ها یک دفعه دیدم رویش شده زرد از ترس کندن گل گریه می کرد او را نکندم دیدم که شد شاد عطر تنش را آن گل به من داد «علی باباجانی» ***