پیرچشمی چیست

پیرچشمی هرگز! 

برای نگهداری از دارایی های دیگران قول می دهیم که مانند چشم خود از آن نگهداری کنیم، اما نوبت به همین چشم های خودمان که می رسد چیزی برای گفتن نداریم. برای نمونه در حالی که چشم هایمان در حال پیر شدن هستند و ممکن است تا چند سال دیگر پیرچشمی بگیریم مدام به مطب… ادامه مطلب »