گرگ و پوستین دوزی؟

قصه گرگ و پوستین دوزی؟

گرگی نزد شیری رفت و گفت: چرا نشسته ای که خرس تصمیم گرفته حاکم جنگل شود و دیر یا زود به سراغت خواهد آمد و تو را از پای در خواهد آورد. من آمده ام تا به تو بگویم هوشیار و آگاه باشی.

شیر از حرفهای گرگ عصبانی شد و منتظر فرصتی بود تا خرس را بدَرد.

اما گرگ تنها به این حرف راضی نشد. به سراغ خرس رفت و گفت: شیر تصمیم گرفته تو را حاکم جنگل کند، پیش او برو و از او تشکر کن.
خرس شاد و سرحال به طرف بیشه شیر رفت.

شیر عصبانی خرس را دید که به سویش می آید، نعره ای زد و به طرف خرس حمله کرد.

خرس که دید وضعیت مناسب نیست پا به فرار گذاشت و شیر هم به دنبال او می دوید.

بالاخره شیر گردن خرس را گرفت و پوست او را از گردن تا دم شکافت و از تن جدا کرد.

گرگ که در گوشه ای پنهان شده بود و منتظر نتیجه کار بود، بیرون آمد و به شیر گفت:
به به چه پوستین زیبایی! راستی که برازنده و مناسب پادشاهی مثل شماست. آن را بپوشید و بگذارید پارگی پشت آن را بدوزم. شیر قبول کرد.

گرگ جلو رفت و شیر را که در پوست خرس اسیر شده بود، هلاک کرد.

این حکایت به کنایه وقتی استفاده می شود که دشمنی، ادعای محبت و مهربانی کند، در حالی که به دشمن دیرینه نمی توان اعتماد کرد.
***

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *