رز صورتی کوچولو

قصه رز صورتی کوچولو

یک دانه رز صورتی کوچولو در یک خانه کوچک و تاریک، زیر زمین زندگی می کرد. یک روز دانه رز در اتاقش تنها نشسته بود و همه جا کاملا آرام بود. یکدفعه دانه رز کوچولو صدای تق تق در را شنید.

دانه رز گفت: کیه؟

صدای آرام و غمگینی جواب داد: من بارانم و می خواهم داخل خانه تو بیایم!

دانه کوچولو جواب داد: نه، تو نمی توانی.

کمی بعد دوباره دانه کوچولو صدای تق و تق را از سمت شیشه پنجره شنید.

دانه رز صورتی گفت: کیه؟

همان صدای قبلی بود، جواب داد: باران، لطفا در را باز کن.

دانه کوچولو جواب داد: نه، تو نمی توانی به خانه من بیایی.

برای یک مدت طولانی، همه جا آرام و ساکت بود. بعد صدای پچ پچی از طرف پنجره آمد.

دانه رز صورتی پرسید: کیه؟

صدای خوشحال و شادی جواب داد: من نور آفتابم و می خواهم داخل خانه تو بیایم!

باز هم دانه رز جواب داد: نه، امکان ندارد. دانه کوچولو غمگین در خانه خود نشست.

کمی بعد دانه رز صدای شیرین نور آفتاب را از سوراخ قفل در شنید. نور آفتاب دلش می خواست وارد خانه دانه رز شود، اما دانه کوچولو باز هم به او اجازه نداد.

کمی بعد دانه کوچولو صدای باران و نور آفتاب را از همه جا، پشت در، پشت پنجره و سوراخ قفل در شنید.

دوباره پرسید: کی آنجاست؟

هر دو صدا با هم جواب دادند: باران و آفتاب. ما می خواهیم به خانه تو بیایم! ما می خواهیم به خانه تو بیاییم! ما می خواهیم به خانه تو بیاییم!

دانه رز جواب داد: حالا که شما هر دو با هم آمدید، اجازه می دهم به خانه من بیایید.

بعد دانه کوچولو در را کمی باز کرد و نور آفتاب و باران با هم وارد خانه اش شدند. نور آفتاب یک دست دانه کوچولو و باران دست دیگرش را گرفت و آنها با هم دویدند و دویدند تا با هم دانه رز را به سمت بالا یعنی بیرون زمین بردند.

سپس آنها به دانه کوچولو گفتند: با سرت به زمین ضربه بزن و دانه کوچولو به زمین ضربه زد و از زمین بیرون آمد. او حالا وسط یک باغ زیبا بود.
فصل بهار بود و همه گل های دیگر از زمین بیرون آمدند.

حالا او زیباترین رز صورتی کوچولو در باغ بود!
نویسنده: Sara Cone Bryant


قصه به زبان انگلیسی:

The Little Pink Rose

Once there was a little pink Rosebud, and she lived down in a little dark house under the ground. One day she was sitting there, all by herself, and it was very still. Suddenly, she heard a little TAP, TAP, TAP, at the door.

“Who is that?” she said.

“It’s the Rain, and I want to come in;” said a soft, sad, little voice.

“No, you can’t come in,” the little Rosebud said.

By and by she heard another little TAP, TAP, TAP on the window pane.

“Who is there?” she said.

The same soft little voice answered, “It’s the Rain, and I want to come in!”

“No, you can’t come in,” said the little Rosebud.

Then it was very still for a long time. At last, there came a little rustling, whispering sound, all round the window: RUSTLE, WHISPER, WHISPER.

“Who is there?” said the little Rosebud.

“It’s the Sunshine,” said a little, soft, cheery voice, “and I want to come in!”

“N–no,” said the little pink rose, “you can’t come in.” And she sat still again.

Pretty soon she heard the sweet little rustling noise at the key-hole.

“Who is there?” she said.

“It’s the Sunshine,” said the cheery little voice, “and I want to come in, I want to come in!”

“No, no,” said the little pink rose, “you cannot come in.”

By and by, as she sat so still, she heard TAP, TAP, TAP, and RUSTLE, WHISPER, RUSTLE, all up and down the window pane, and on the door, and at the key-hole.

“WHO IS THERE?” she said.

“It’s the Rain and the Sun, the Rain and the Sun,” said two little voices, together, “and we want to come in! We want to come in! We want to come in!”

“Dear, dear!” said the little Rosebud, “if there are two of you, I s’pose I shall have to let you in.”

So she opened the door a little wee crack, and in they came. And one took one of her little hands, and the other took her other little hand, and they ran, ran, ran with her, right up to the top of the ground. Then they said,–

“Poke your head through!”

So she poked her head through; and she was in the midst of a beautiful garden. It was springtime, and all the other flowers had their heads poked through; and she was the prettiest little pink rose in the whole garden!

Adapted from a story by Sara Cone Bryant

***

یک دیدگاه برای رز صورتی کوچولو

  1. ستاره گفت:

    خیلی قشنگ بود من گل رز را تصور کردم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *